NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

Construma 2024 

   

1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Nyereményjáték Szabályzat”) vonatkozik a Bott Hungária Kft. (Cím:3283. Tarnazsadány, Klingler Klaus út 21.) mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/bott.hu) időről időre meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték poszt”).


2. A Nyereményjátékban a felhívásban jelzett, szóban értesített időtartamban a Nyereményjátékban Szervező Facebook oldalán https://www.facebook.com/bott.hu közzétett Nyereményjáték poszt alá, kommentben beküldött fényképpel lehet részt venni. A képen szerepeljen, a leírásban is említett, Systainer koffer. A játékosnak nem kötelező jelen lennie a képen, tiszteletben tartjuk a személyiségi jogokat, aki szívesen részt vesz, jelenlétével a képen is azonosértékű játékos, mint aki a kofferekről készíti a képet. A standunkról készült kép, nem megfelelő, „helyes kommentkén”. A képet elküldő („Játékos”) kép feltöltésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték poszt a Facebook oldalon bejegyzésként jelenik meg, a Nyereményjáték kezdetét jelezve (amennyiben az előre nem lett közzé téve). A Szervező nyilvános üzenetei (posztok) tartalmazni fogják a játékban való feltételeket, valamint linket a Nyereményjáték Szabályzathoz. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött kép elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.


3. A Nyereményjáték nyereményét a közzétett nyilvános felhívás tartalmazza.


4. A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:


§ a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont); § a Nyeremény Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


5. A Szervező a nyereményt a képet elküldő Játékosok között sorsolja. A sorsolásba fényképet beküldők kerülnek be. A sorsolásra a Nyereményjáték poszt kihirdetését követő 15 munkanapon belül kerül sor. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.


6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol (1). A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, (így különösen, ha a 7. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg a Szervező részére a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére.


7. A Szervező a Nyereményjáték nyertesét a Facebook oldalán teszi közzé, közölve a nyertes Facebook profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a képet tartalmazó kommentre adott válaszával vagy privát üzenetben közli, amelyben felhívja a nyertest, hogy a Facebookon privát üzenetben küldje meg a Szervező részére e-mail címét. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervezőnek. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott időintervallumon belül, a Nyertes elismeri, hogy sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem köteles a Nyereményt biztosítani, valamint Pótnyertes lép a helyére így az eredeti Nyertes a Nyereményre jogosulatlanná válik.


8. A nyereményt a Nyereményjáték Szervező az eredményhirdetést követő 30 napon belül adja át a nyertesnek, futárszolgálat vagy postai kézbesítés útján a nyertes által megadott címre, vagy e-mail útján, a nyeremény jellegétől és a Nyereményjáték Partner kizárólagos döntésétől függően. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervező részére. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem felelős a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.


9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve – a Nyereményjáték megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szervező, mint adatkezelő a nyereményjáték idejére tárolja. A személyes adatok a Nyereményjáték végeztével törlésre kerülnek. Az itt (https://www.bott.hu/jogi-nyilatkozat/adatvedelmi-nyilatkozat) elérhető adatvédelmi szabályzat nyújt információt arról, hogy a Szervező miként kezeli a személyes adatokat, hogyan védi azokat, valamint, hogy a személyes adatok tulajdonosai milyen jogokkal rendelkeznek.


10. A helytelen név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.


11. A Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Facebook a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.


12. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Nyereményjáték Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.