Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelem kimagaslóan fontos értéket képvisel vállalkozásunknál. A weboldal használata általában bármilyen személyes adat megadása nélkül lehetséges. Amennyiben az érintett személy vállalkozásunk különleges szolgáltatásait online igénybe szeretné venni, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen feldolgozáshoz még nem áll rendelkezésre törvényes alap, akkor alapvetően az érintett személy hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok feldolgozása, például az érintett személy neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma minden esetben a szövetségi adatvédelmi törvénnyel (BDSG), 2018.05.25-től a hatályos EU általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az ezzel együtt hatályos törvénnyel összhangban történik. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk az általunk feldolgozott személyes adatok fajtájáról, terjedelméről és céljáról szeretne tájékoztatást adni, és az érintett személyeket a nekik járó jogokról felvilágosítani.

Vállalkozásunk számos műszaki és szervezeti intézkedést hozott, hogy biztosítsa a feldolgozott személyes adatok lehetőleg hézagmentes védelmét. Ennek ellenére az internet alapú adatátvitel alapvetően biztonsági réseket hordozhat, így az abszolút védelmet nem lehet garantálni.

1. Fogalom meghatározások

Vállalkozásunk adatbiztonsági nyilatkozata a GDPR-on alapul. Adatbiztonsági nyilatkozatunknak egyszerűen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. Annak érdekében, hogy ezt biztosítsuk, előzetesen elmagyarázzuk az itt használt fogalmakat:

1.1 Személyes adatok

Személyes adat „az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható” (GDPR 4. cikk, 1. bek.).

1.2 Érintett személy

Érintett személy minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait a feldolgozásért felelős feldolgozza.

1.3 Feldolgozás

Feldolgozás minden olyan automatikus eljárással támogatott vagy nem támogatott folyamat vagy minden olyan folyamatsor a személyes adatokkal összefüggésben, melyek a személyes adatok bekérését, rögzítését, szervezését, rendezését, tárolását, illesztését vagy módosítását, kiolvasását, lekérdezését, felhasználását, átadás útján nyilvánosságra hozatalát, feldolgozását vagy más formában való rendelkezésre bocsátását, beállítását vagy összekapcsolását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését jelenti.

1.4 A feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy annak jövőbeli feldolgozását korlátozzák.

1.5 Profilozás

Profilozás a személyes adatok automatizált feldolgozásának minden fajtája, melynél ezeket a személyes adatokat felhasználják ahhoz, hogy bizonyos személyes szempontokat, melyek a természetes személyekre vonatkoznak, értékeljenek, különösen azért, hogy ennek a természetes személynek munkateljesítményét, gazdasági helyzetét, egészségét, személyes érdeklődését, igényeit, megbízhatóságát, magatartását, tartózkodási helyét vagy helyváltoztatását elemezzék vagy előre jelezzék.

1.6 Pszeudonimizálás

A pszeudonimizálás a személyes adatok feldolgozása, melynek során a személyes adatokat további információk bevonása nélkül egy specifikus, érintett személyhez már nem lehet hozzárendelni. Ezeket a további információkat elkülönítve tárolják, a műszaki és szervezeti intézkedések alá vannak rendelve, és így biztosítják, hogy a személyes adatokat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen hozzárendelni.

1.7 Felelős vagy a feldolgozásért felelős

Felelős vagy a feldolgozásért felelős az a természeteses vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb hely, mely egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok feldolgozásának céljáról és eszközéről.

1.8 Megbízott adatfeldolgozó

A megbízott adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, amelya személyes adatokat a felelős megbízásából feldolgozza.

1.9 Címzett

A címzett természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb hely, melynek személyes adatokat feltárnak, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó vagy sem. Azok a hatóságok, melyek bizonyos vizsgálati szerződés keretein belül az uniós jog szerint vagy a tagállamos joga szerint esetleg személyes adatokat kapnak, nem számítanak címzettnek.

1.10 Harmadik fél

Harmadik fél olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely az érintett személyen kívül, aki a felelős, a megbízott feldolgozó és személyek számára, akik a felelős vagy a megbízott feldolgozó közvetlen felelőssége alatt jogosultak arra, hogy személyes adatokat dolgozzanak föl.

1.11 Beleegyezés

A beleegyezés minden olyan, az érintett személy által önkéntesen bizonyos esetre informált módon és félreérthetetlenül adott akaratnyilvánítása nyilatkozat vagy egyéb egyértelműen azonosítható cselekmény formájában, mellyel az érintett személy kinyilatkoztatja, hogy a vonatkozó személyes adatok feldolgozásával egyetért.

2 A feldolgozásért felelős neve és címe

Felelős a GDPR értelmében:

Bott Hungária Kft.
Klingler Klaus út 21.

3283 Tarnazsadány

E-mail: info[at]bott.hu

www.bott.hu

3 A külső adatbiztonsági megbízott kapcsolattartási adatai

adatvedelem[at]bott.hu

Minden érintett személy bármilyen adatbiztonsági kérdés és indítvány esetén közvetlenül fordulhat az adatbiztonsági megbízotthoz.

4 Sütik

Vállalkozásunk weboldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, melyeket internet böngészője segítségével egy számítógépes rendszeren leraknak és tárolnak.

Számos weboldal és szerver használ sütiket. Sok süti tartalmazza az ún. süti-ID-t. A süti-ID a süti egyértelmű azonosítója. Olyan jelsorból áll, mely által a weboldalakat és szervereket azokhoz a konkrét internet böngészőkhöz lehet hozzárendelni, ahol a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott weboldalak és szerverek, az érintett személy egyéni böngészőjének a számára, hogy más internet böngészőktől, melyek más sütiket tartalmaznak, megkülönböztessék őket. Bizonyos internet böngészőket egyértelmű süti-ID segítségével ismét fel lehet ismerni és azonosítani lehet. A sütik használatával a Bott Kft. & Co. Bt. a jelen weboldal használóinak olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat bocsát rendelkezésére, melyek a sütik elhelyezése nélkül nem lennének lehetségesek.

A sütik segítségével weboldalunk információit és kínálatait a felhasználó értelmében optimalizálni lehet. Ahogy már említettük, a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy weboldalunk használatát ismét felismerjük. Ennek az újbóli felismerésnek a célja, hogy a felhasználók számára megkönnyítsük weboldalunk használatát. Az olyan weboldal használóinak, mely sütiket használ, a honlapra látogatáskor például nem kell újra megadniuk hozzáférési adataikat, mert azokat a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerén lerakott sütik emelik át. További példa a sütire az online üzlet kosarának sütije. Az online üzlet a süti segítségével megjegyzi az árucikkeket, melyeket az ügyfél a virtuális kosarába tett.

Az érintett személy a weboldalunkon keresztül történő sütik elhelyezését bármikor megakadályozhatja az internet böngésző megfelelő beállításával, és ezáltal a sütik elhelyezését tartósan megtilthatja. Továbbá a már lerakott sütiket bármikor törölheti internet böngészőjén vagy más szoftverprogramon keresztül. Ez minden szokásos böngészőben lehetséges. Amennyiben az érintett személy a sütik lerakását az általa használt internet böngészőben megtiltja, adott esetben weboldalunk minden funkciója nem használható teljes mértékben.

5 Általános adatok és információk bekérése

A Bott Kft. & Co. Bt. web-szervere valahányszor, valahányszor az érintett személy vagy automatizált rendszer a weboldalt megjeleníti, egy sor általános adatot és információt rögzít. Ezek az általános adatok és információk az szerver naplófájljaiban tárolódnak. Rögzítésre kerülhetnek a felhasznált böngésző típusok és verziók, a hozzáférést lebonyolító rendszer által használt operációs rendszer, az a weboldal, melyről a hozzáférést kérő rendszer a mi weboldalunkra jutott, az al-weboldalak, melyeket a hozzáférést kérő rendszeren keresztül a weboldalunkra irányítottak, a weboldalunkhoz történő hozzáférés dátumát és idejét, az internet-protokoll címet (IP-címet), a hozzáférést kérő rendszer internet szolgáltatóját, valamint hasonló adatokat és információkat, mely az IT-rendszereink ellen történő támadás esetén a veszély elhárítását szolgálják.

Ezeknek az általános adatoknak és információknak a felhasználásakor a Bott Kft. & Co. Bt. nem következtet az érintett személyre. Ezek az információk sokkal inkább azt a célt szolgálják, hogy weboldalunk tartalmát helyesen jelenítsük meg, weboldalunk tartalmát, valamint reklámunkat ezekhez optimalizáljuk, információtechnológiai rendszereink és weboldalunk technikája tartós működőképességét biztosítsuk, valamint kibertámadás esetén a bűnüldöző hatóságok részére a bűnüldözéshez szükséges információt rendelkezésükre bocsássuk. Ezeket az anonim módon rögzített adatokat és információkat a Bott Kft. & Co. Bt. egyfelől statisztikai céllal, másfelől olyan célból értékeli ki, hogy az adatbiztonságot vállalkozásunknál fokozza, és hogy végül optimális védelmi szintet biztosítson az általunk feldolgozott személyes adatok esetében. A szerver naplófájljainak anonim adatait minden más, az érintett személy által megadott személyes adattól külön tárolunk.

6 Kapcsolattartási lehetőségek a weboldalon keresztül

Vállalkozásunk weboldala törvényi előírások alapján olyan adatokat tartalmaz, melyek a gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a közvetlen kommunikációt teszik lehetővé vállalkozásunk irányába, ami szintén magába foglalja az elektronikus posta általános címét (e-mail címet). Amennyiben egy érintett személy e-mailben vagy a kapcsolat-felvételi nyomtatvány segítségével a feldolgozásért felelőssel kapcsolatba lép, akkor az érintett személy által megadott személyes adatokat automatikusan eltároljuk. Az érintett személy ilyen önkéntes alapon megadott adatait, melyeket a feldolgozásért felelősnek átad, feldolgozás céljára vagy az érintett személlyel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Az ilyen személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítjuk.

7 Személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

A feldolgozásért felelős személy az érintett személy személyes adatait csak arra az időre dolgozza föl és tárolja, mely a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges, vagy ameddig a jogalkotó olyan törvényekben vagy előírásokban megadja, melyek a feldolgozásért felelősre vonatkoznak. Amennyiben a tárolás célja már nem esedékes, vagy a jogalkotó által előírt tárolási idő lejárt, a személyes adatokat rutinszerűen, és a törvényes előírásoknak megfelelően zároljuk vagy töröljük.

8 Az érintett személy jogai

8.1 A megerősítés joga

Minden érintett személynek jogában áll, hogy a feldolgozásért felelőstől igazolást kérjen arról, hogy az érintett személyes adatokat feldolgozza-e. Amennyiben az érintett személy ezt az igazolási jogot igénybe szeretné venni, bármikor fordulhat az adatbiztonsági megbízottunkhoz, vagy a feldolgozásért felelős más munkatársához.

8.2 A tájékoztatás joga

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek jogában áll, hogy a feldolgozásért felelőstől díjmentesen tájékoztatást kérjen a személyéről tárolt személyes adatokról, valamint az itt megadott információk mellett erről az információról másolatot kérjen:

 • a feldolgozás célja
 • azoknak a személyes adatoknak a kategóriái, melyeket feldolgoznak
 • a címzettek vagy a címzettek kategóriája, akiknek a személyes adatokat tudomásukra hozzták vagy még tudomásukra hozzák, különösen, ha a címzettek a harmadik országbeliek vagy nemzetközi szervezetek
 • amennyiben lehetséges, azt a tervezett időtartamot, melyre a személyes adatokat tárolják, vagy amennyiben nem lehetséges, a ezen időtartam meghatározásának kritériumait
 • a személyes adatok helyesbítésére és törlésére való jog megerősítését, vagy a feldolgozásért felelős korlátozását, vagy a feldolgozás ellen való tiltakozás jogát
 • a panasztételi jog fennállását a felügyeleti hatóságoknál
 • amennyiben a személyes adatokat nem az érintett személy segítségével rögzítették: valamennyi elérhető információ az adatok eredetéről
 • az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilozást a GDPR 22. cikk 1. és 4. bek. értelmében és — legalább ezekben az esetekben — hitelt érdemlő információ az ehhez tartozó logisztikáról, valamint az ilyen jellegű feldolgozás terjedelme és a kitűzött hatás az érintett személyre vonatkozóan
 • Az érintett személynek továbbá tájékoztatással kapcsolatos joga is van, hogy a személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek továbbították-e. Amennyiben ez a helyzet áll fenn, akkor az érintett személynek a továbbiakban jogában áll, hogy a továbbítással kapcsolatban megfelelő garanciákat kapjon.

Amennyiben az érintett személy ezzel a tájékoztatási joggal élni szeretne, bármikor fordulhat adatbiztonsági megbízottunkhoz.

8.3 A helyesbítés joga

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek jogában áll a felelősöktől kérni, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul töröljék, amennyiben a következő okok valamelyike fennáll, illetve a feldolgozás nem szükséges:

 • A személyes adatokat olyan célokra rögzítették, vagy olyan módon dolgozták fel, melyhez már nem szükségesek.
 • Ha az érintett személy visszavonja a beleegyezését, melyen a feldolgozás a GDPR 6. cikk 1a bek. vagy a 9. cikk 2. bek a betűje alapszik, és más jogi alap hiányzik a feldolgozáshoz.
 • Az érintett személy a GDPR 21. cikk 1. bek. alapján tiltakozik a feldolgozás ellen, és nincsenek elsődleges okok a feldolgozásra, vagy az érintett személy a GDPR 21. cikk 2. bek. alapján tiltakozik a feldolgozás ellen.
 • A személyes adatokat jogtalanul dolgozták föl.
 • A személyes adatok törlése olyan uniós jog teljesítése érdekében vagy a tagállamok joga értelmében szükséges, mely a felelősre vonatkozik.
 • A személyes adatokat az információs társadalom által felajánlott szolgáltatások vonatkozásában GDPR 8. cikk 1. bek. értelmében rögzítettük.
 • Amennyiben a fent megadott okok valamelyike érvénybe lép, és az érintett személy olyan személyes adatok törlését szeretné indítványozni, melyeket vállalkozásunk tárol, bármikor fordulhat adatbiztonsági megbízottunkhoz. Adatbiztonsági megbízottunk kezdeményezi, hogy a törlési igényt haladéktalanul teljesítsék.

Amennyiben vállalkozásunk személyes adatokat tett közzé, és vállalkozásunk felelősként a GDPR 17. cikk 1. bek. értelmében a személyes adatok törlésére kötelezett, akkor vállalkozásunk a hozzáférhető technológiák figyelembe vételével, valamint az implementálási költségeknek megfelelő intézkedésekkel, akár technikai jellegűekkel is, hogy másoknak, az adatfeldolgozásért felelősöknek, akik a közzé tett személyes adatokat feldolgozzák, tudomására hozzák, hogy az érintett személy ezektől az egyéb, az adatfeldolgozásért felelősöktől az ezen személyhez kapcsolódó adatok számos linkjének vagy másolatának vagy ezen személyes adatok replikációjának törlését kérte, amennyiben a feldolgozás már nem szükséges. Az adatbiztonsági megbízott egyedi esetben kezdeményezi a szükséges eljárást.

8.5 A feldolgozás korlátozásának joga

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek az európai irányelvek és jogalkotók által biztosított joga, hogy a felelőstől a feldolgozás korlátozását kérje, ha a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • Az érintett személy vitatja a személyes adatok helyességét, méghozzá arra az időtartamra, mely a felelősnek lehetővé teszi a személyes adatok helyességének ellenőrzését.
 • A feldolgozás jogosulatlan, az érintet személy a személyes adatok törlését megtagadja, és ehelyett a személyes adatok használatának korlátozását kéri.
 • A felelősnek a személyes adatokra a feldolgozás céljához már nincs többé szüksége, az érintett személynek ugyanakkor szüksége van rá a jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez.
 • Az érintett személy tiltakozást nyújtott be a feldolgozás ellen a GDPR 21. cikk 1. bek. értelmében, és még nem lehet megállapítani, hogy a felelős jogos érdekei az érintett személlyel szemben nyomósabbak-e.
 • Amennyiben a fent megadott feltételek valamelyike fennáll, és az érintett személy olyan személyes adatok korlátozását szeretné indítványozni, melyeket vállalkozásunk tárol, bármikor fordulhat adatbiztonsági megbízottunkhoz. Az adatbiztonsági megbízott indítványozza a feldolgozás korlátozását.

8.6 Az adathordozhatóság joga

Minden, a személyes adatok feldolgozásával érintett személynek jogában áll, hogy a vonatkozó személyes adatokat, melyeket az érintett személy bocsát a felelős rendelkezésére, strukturált, szokásos és gépileg olvasható formában megkapja. Jogában áll továbbá, hogy ezeket az adatokat olyan más felelősnek a felelős áltat történő akadályozás nélkül továbbítsa, akinek a személyes adatokat rendelkezésére bocsátotta, amennyiben a feldolgozás a GDPR 6. cikk 1 a bek. vagy a GDPR 9. cikk 2 a bek. értelmében vagy a GDPR 6. cikk 1 b bek. szerinti beleegyezésen alapul, és a feldolgozás automatikus eljárás segítségével történik, amennyiben a feldolgozás nem olyan feladat megvalósításához szükséges, mely közérdek vagy a közhatalom gyakorlásának érdekében történik, melyet a felelősre ruháztak át.

Az érintett személynek a GDPR 20. cikk 1. bek. szerinti adathordozhatósági joga gyakorlásakor joga van ahhoz, hogy személyes adatait közvetlenül egy felelőstől a másik felelősnek adja át, amennyiben azt műszakilag megvalósítható, és amennyiben más személy jogait és szabadságát az nem befolyásolja.

Ezen adathordozhatósági jog érvényesítése érdekében az érintett személy bármikor fordulhat az általunk kirendelt adatbiztonsági megbízott munkatárshoz.

8.7 A tiltakozás joga

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek joga van ahhoz, hogy olyan okokból, melyek az ő különleges helyzetéből adódnak, bármikor tiltakozzon a vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, melyek a GDPR 6. cikk, 1 e vagy f bek. alapján történnek. Ez érvényes az ilyen határozatokon alapuló profilozásra is.

Vállalkozásunk tiltakozás esetén a személyes adatokat tovább már nem dolgozza föl, kivéve, ha a feldolgozás mellett kötelező érvényű, méltányolandó okokat igazolni tudunk, melyek az érintett személy érdekein, jogain és szabadságán túlmutatnak, vagy a feldolgozás a jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy megvédését szolgálja.

Amennyiben vállalkozásunk személyes adatokat dolgoz fel annak érdekében, hogy direkt marketinget alkalmazzon, akkor az érintett személynek jogában áll, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok feldolgozása ellen ilyen célú reklámok kapcsán. Ez vonatkozik a profilozásra is, amennyiben az ilyen direkt marketinggel van összefüggésben. Amennyiben az érintett személy vállalkozásunk felé a feldolgozást direkt marketing céljából megtiltja, akkor a személyes adatokat a továbbiakban erre a célra nem dolgozzuk föl.

Az érintett személynek jogában áll továbbá olyan okokból, melyek az ő különleges helyzetéből adódnak, a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozását, melyek vállalkozásunknál tudományos vagy történelmi célú kutatásokat vagy statisztikai célokat szolgálnak a GDPR 89. cikk 1. bek. értelmében megtagadni, kivéve ha az ilyen feldolgozás a közérdek érdekében történő feladat teljesítését szolgálja.

Ezen tiltakozási jog érvényesítése érdekében az érintett személy közvetlenül az általunk kirendelt adatbiztonsági megbízott munkatárshoz fordulhat.

8.8 Automatizált döntés egyedi esetben, beleértve a profilozást is

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személy jogosult arra, hogy ne csak egy kizárólag automatikus feldolgozáson — beleértve a profilozást is — alapuló döntésnek vesse alá magát, mely vele szemben jogi hatással jár, vagy őt hasonló módon jelentősen befolyásolja, amennyiben a döntés az érintett személy és a felelős közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez nem szükséges, vagy az unió vagy a felelősre vonatkozó tagállamok jogi előírásai alapján megengedett, és a jogi előírások megfelelő intézkedéseket tartalmaznak a jogok és szabadságok valamint az érintett személy jogos érdekeinek megőrzésére, vagy az érintett személy kifejezett hozzájárulása megtörténik.

Amennyiben a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez az érintett személy és a felelős között döntés szükséges, vagy az az érintett személy kifejezett beleegyezésével történik, vállalkozásunk megfelelő intézkedéseket hoz, hogy az érintett személy jogait és szabadságát, valamint jogos érdekeit megőrizze, melyhez legalább egy személy joga a beavatkozás elérésére a felelős részéről, a saját álláspont bemutatására és a döntés megvédése tartozik.

Amennyiben az érintett személy az automatikus döntés vonatkozásában jogait érvényesíteni szeretné, bármikor fordulhat adatbiztonsági megbízottunkhoz.

8.9 Adatbiztonsági beleegyezés visszavonásának joga

Minden, a személyes adatok feldolgozásában érintett személynek jogában áll a személyes adatok feldolgozásába való beleegyezést visszavonni. Amennyiben az érintett személy a beleegyezés visszavonásával kapcsolatos jogait érvényesíteni szeretné, bármikor fordulhat adatbiztonsági megbízottunkhoz.

9 Adatbiztonság pályázatok és pályázati eljárások esetén

A feldolgozásért felelős személy a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítása céljából rögzíti dolgozza föl. A feldolgozás elektronikus úton is történhet. Ez különösen abban az esetben fordulhat elő, ha a pályázó a megfelelő pályázati anyagokat elektronikus úton, például e-mailben vagy a weboldalon található formanyomtatvány segítségével továbbította vállalkozásunk részére. Amennyiben vállalkozásunk a pályázóval munkaszerződést köt, akkor a megadott adatokat a foglalkoztatási jogviszony lebonyolítása céljából a törvényi előírások figyelembe vételével tároljuk. Amennyiben vállalkozásunk nem köt munkaszerződést a pályázóval, akkor a pályázati anyagokat a visszamondási döntés után 6 hónappal automatikusan töröljük, amennyiben a törlés ellen a feldolgozásért felelős egyéb jogos érdekei nem szólnak. Egyéb jogos érdek ennek értelmében például az eljárás során a bizonyítási kötelezettség az általános egyenjogú elbánás törvényének (AGG) értelmében.

10 Adatbiztonsági határozatok: Tracking eszközök

Adatbiztonsági határozatok a Google Analytics és a Google Tag Manager használatával és alkalmazásával kapcsolatban

A feldolgozásért felelős ebbe a weboldalba a Google Analytics elemeit (anonimmá tevő funkcióval) integrálta. A Google Analytics egy web-elemző szolgáltatás. A web-elemzés az oldal látogatói magatartási adatainak rögzítése, gyűjtése és kiértékelése. A web-elemző szolgáltatás többek között olyan adatokat rögzít, hogy az érintett személy mely weboldalról került a weboldalra (az úgynevezett előzetesen meglátogatott oldal), a weboldal mely aloldalaira látogatott, vagy milyen gyakran és milyen időtartamban szemlélte az aloldalt. A web-elemzést túlnyomó részt a weboldal optimalizálására és az internetes reklám költség-haszon elemzésének céljára használják.

A Google Analytics elemeket a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA bocsátja rendelkezésre.

A feldolgozásért felelős a web-elemzés céljára a Google Analytics kiegészítő elemét,a "_gat._anonymizeIp"-t használja. Ennek a kiegészítő elemnek a segítségével az érintett személy internet csatlakozásának IP-címét rövidíti és anonimizálja, amennyiben a weboldalunkhoz való hozzáférés az Európai Unió egy tagállamából vagy z Európai Gazdasági Közösség megállapodás egy másik tagállamából érkezik.

A Google Analytics elemek célja weboldalaink látogatóinak áramlásával kapcsolatos elemzése. A Google a kinyert adatokat és információkat többek között arra használja, hogy a weboldal használatát kiértékelje, hogy nekünk olyan online jelentéseket állítson össze, melyek a weboldalunkkal kapcsolatos tevékenységeket mutatják, és hogy a weboldal használatával kapcsolatban álló további szolgáltatásokat mutasson be.

A Google Analytics az érintett személy információtechnológiai rendszerén sütit helyez el. Azt, hogy mik a sütik, fent már elmagyaráztuk. A sütik elhelyezésével a Google weboldalunk felhasználásának elemzését teszi lehetővé. Ezen weboldal minden egyes oldalának megjelenítésekor, melyet a feldolgozásért felelős üzemeltet, és melybe a Google Analytics elemeit integrálták, az internet böngésző az érintett személy információtechnológiai rendszerén a mindenkori Google Analytics komponens segítségével automatikusan megbízza a böngészőt azzal, hogy az online elemzéshez a Google-nak adatokat szolgáltasson. Ennek a műszaki eljárásnak a keretein belül a Google tudomást szerezhet olyan személyes adatokról, mint az érintett személy IP-címe, mely a Google számára többek között arra szolgál, hogy a látogató származását és kattintásait lekövesse, és ennek következtében jutalékvizsgálatokat tegyen lehetővé.

A sütik segítségével olyan személyes információkat tárolnak, mint például a hozzáférési idő, a helyszín, ahonnan a hozzáférés kiindult, valamint a webboldal látogatottságának gyakorisága az érintett személy részéről. Oldalunk valamennyi meglátogatásakor ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett személy felhasznált internet csatlakozásának IP-címét is, a Google-höz az USA-ba továbbítják. Ezeket a személyes adatokat a Google az USA-ban tárolja. A Google ezeket a műszaki eljárások segítségével rögzített személyes adatokat adott esetben harmadik országnak továbbítja.

Az érintett személy a weboldalunkon keresztül történő sütik elhelyezését, ahogy fent már leírtuk, bármikor megakadályozhatja az internet böngésző megfelelő beállításával, és ezáltal a sütik elhelyezését tartósan megtilthatja. Az internet böngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google az érintett személy információtechnológiai rendszerén sütit helyezzen el. A Google Analytics által már elhelyezett sütit bármikor törölheti internet böngészője vagy más szoftver segítségével.

Az érintett személynek lehetősége van továbbá arra, hogy a Google Analytics által a Google Tag Manager segítségével rögzített, a weboldal használatára vonatkozó adatokat, valamint ezen adatok feldolgozását megtagadja, és azt megakadályozza. Ehhez az érintett személynek egy Browser-Add-On bővítményt kell a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout letöltenie és telepítenie. Ez a Browser-Add-On a Google Analytics számára JavaScript segítségével közli, hogy nem szabad aadatokat és információkat küldenie a weboldal látogatójáról a Google Analytics-nak. A Browser-Add-On telepítését a Google tiltakozásként értékeli. Amennyiben az érintett személy információtechnológiai rendszerét egy későbbi időpontban törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintett személynek a Browser-Add-On-t ismét telepítenie kell ahhoz, hogy a Google Analytics-ot deaktiválja. Amennyiben a Browser-Add-On-t az érintett személy vagy más személy, akinek ez hatalmában áll, eltávolítja vagy deaktiválja, fennáll a Browser-Add-On újratelepítésének vagy újraaktiválásának lehetősége. Alternatívaként az adatok rögzítését a következő linkre való kattintással is megtagadhatja: A Google Analytics által történő rögzítést a Google Tag Manager segítségével kizárja.

További információkat és a Google érvényes adatbiztonsági meghatározásait a következő linken: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy valamint a következő linken: https://www.google.com/analytics/terms/de.html jelenítheti meg. A Google Analytics-et a következő linken: https://www.google.com/intl/de_de/analytics részletesebben elmagyarázzák.

Adatbiztonsági határozatok a Google Remarketing használatáról és alkalmazásáról

A feldolgozásért felelős ebbe a weboldalba a Google Remarketing elemeit integrálta. A Google Remarketing a Google-AdWords funkciója, mely egy vállalkozás számára lehetővé teszi, hogy ilyen internet felhasználóknál olyan reklámot jelenítsen meg, mely előzetesen a vállalkozás weboldalán volt található. A Google Remarketing integrálása a vállalkozás számára lehetővé teszi, hogy a felhasználókra vonatkozó reklámot előállítsa, és az internet felhasználó számára a továbbiakban az érdeklődési körének megfelelő reklámhirdetéseket jelenítsen meg.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltető társasága a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google Remarketing célja az érdeklődők számára releváns reklámok megjelenítése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy a Google reklámhálózatán keresztül reklámhirdetéseket jelenítsünk meg, vagy más olyan weboldalakon hirdessünk, melyeket az internet felhasználó egyéni igényeihez és érdeklődési köréhez alakítottak.

A Google Remarketing az érintett személy információtechnológiai rendszerén sütit helyez el. Azt, hogy mik a sütik, fent már elmagyaráztuk. A sütik elhelyezésével a Google a látogató újbóli felismerését teszi lehetővé weboldalunkon, amint a látogató a továbbiakban is megjeleníti weboldalunkat, mely szintén tagja a Google reklámhálózatnak. A jelen weboldal minden megjelenítésével, melyen a Google Remarketing szolgáltatást integrálták, az érintett személy internet böngészője automatikusan azonosítja magát a Goolge-nél. Ennek a műszaki eljárásnak a keretein belül a Google tudomást szerez olyan személyes adatokról, mint a felhasználó IP-címe vagy böngészési magatartása, melyet a Google többek között az érdeklődési körbe tartozó reklámok megjelenítésére használ.

A sütik segítségével olyan személyes információkat tárolnak, mint például az érintett személy által meglátogatott weboldalak. Oldalunk valamennyi meglátogatásakor ennek értelmében személyes adatokat, beleértve az érintett személy felhasznált internet csatlakozásának IP-címét is, a Google-höz az USA-ba továbbítja. Ezeket a személyes adatokat a Google az USA-ban tárolja. A Google ezeket a műszaki eljárások segítségével rögzített személyes adatokat adott esetben harmadik országnak továbbítja.

Az érintett személy a weboldalunkon keresztül történő sütik elhelyezését, ahogy fent már leírtuk, bármikor megakadályozhatja az internet böngésző megfelelő beállításával, és ezáltal a sütik elhelyezését tartósan megtilthatja. Az internet böngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google az érintett személy információtechnológiai rendszerén sütit helyezzen el. A Google Analytics által már elhelyezett sütit bármikor törölheti internet böngészője vagy más szoftver segítségével.

Az érintett személynek továbbá lehetősége van arra, hogy az érdeklődési körének megfelelő reklámot a Google által megtiltsa. Ehhez az érintett személynek minden általa használt internet böngészőben a www.google.de/settings/ads linket kell megjelenítenie, és ott a kívánt beállításokat el kell végeznie.

További információkat és a Google érvényes adatbiztonsági meghatározásait a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy linken találja.

Adatbiztonsági határozatok a Google-AdWords használatáról és alkalmazásáról

A feldolgozásért felelős ebbe a weboldalba a Google AdWords-öt integrálta. A Google AdWords az internetes reklám szolgáltatása, mely a reklámozóknak megengedi, hogy a Google keresőmotor eredményekben és a Google reklámhálózatokban is hirdetéseket kapcsoljanak be. A Google AdWords a reklámozó számára lehetővé teszi, hogy előzetesen bizonyos kulcsszavakat határozzon meg, melyek segítségével a Google keresőmotor eredményeiben kizárólag akkor jelenjenek meg, ha a felhasználó a keresőmotor segítségével a kulcsszónak megfelelő keresési eredményt hív le. A Google reklámhálózatban a hirdetéseket automatizált algoritmus segítségével és az előzetesen meghatározott kulcsszavak alapján a téma szempontjából releváns weboldalakra osztják el.

A Google AdWords szolgáltatások üzemeltető társasága a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google AdWords célja weboldalunk reklámozása az érdeklődés szempontjából releváns reklámok megjelenítése útján harmadik vállalkozás weboldalain és a Google keresőmotor keresőmotor-eredményeiben, valamint az idegen reklámok megjelenítésével a weboldalunkon.

Amennyiben az érintett személy a Google hirdetésen keresztül a weboldalunkra jut, az érintett személy információtechnológiai rendszerén a Google úgynevezett konverziós sütit rak el. Azt, hogy mik a sütik, fent már elmagyaráztuk. A konverziós süti harminc nap után elveszti érvényességét, és többé már nem szolgál az érintett személy azonosítására. A konverziós süti segítségével, amennyiben a süti még nem járt le, igazolódik, hogy bizonyos aloldalakat, például a kosarat az online üzletben lehívták-e. A konverziós süti segítségével mi és a Google is vissza tudja követni, hogy egy érintett személy, aki az AdWords hirdetésen keresztül a weboldalunkra jutott, forgalmat generált-e, tehát az áru vásárlását elvégezte vagy megszakította-e.

A konverziós sütik használatával rögzített adatokat és információkat a Google használja arra, hogy a látogatói statisztikákat készítsen a weboldalunkhoz. A látogatói statisztikákat mi újra arra használjuk, hogy azoknak a felhasználóknak a teljes létszámát meghatározzuk, akiket az AdWords hirdetések alapján közvetítettek ki nekünk, tehát hogy a mindenkori AdWords hirdetés sikerét vagy balsikerét megállapítsuk, és hogy az AdWord hirdetéseket a jövőre nézve optimalizáljuk. Sem a vállalkozásunk sem más AdWords reklámügyfelek nem kapnak a Google-tól olyan tájékoztatást, mely segítségével az érintett személy azonosítható lenne.

A konverziós sütik segítségével olyan személyes információkat tárolnak, mint például az érintett személy által meglátogatott weboldalak. Oldalunk valamennyi meglátogatásakor ennek értelmében személyes adatokat, beleértve az érintett személy felhasznált internet csatlakozásának IP-címét is, a Google-höz az USA-ba továbbítja. Ezeket a személyes adatokat a Google az USA-ban tárolja. A Google ezeket a műszaki eljárások segítségével rögzített személyes adatokat adott esetben harmadik országnak továbbítja.

Az érintett személy a weboldalunkon keresztül történő sütik elhelyezését, ahogy fent már leírtuk, bármikor megakadályozhatja az internet böngésző megfelelő beállításával, és ezáltal a sütik elhelyezését tartósan megtilthatja. Az internet böngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google az érintett személy információtechnológiai rendszerén konverziós sütit helyezzen el. A Google AdWords által már elhelyezett sütit bármikor törölheti internet böngészője vagy más szoftver segítségével.

Az érintett személynek továbbá lehetősége van arra, hogy az érdeklődési körének megfelelő reklámot a Google által megtiltsa. Ehhez az érintett személynek minden általa használt internet böngészőben a www.google.de/settings/ads linket kell megjelenítenie, és ott a kívánt beállításokat el kell végeznie.

További információkat és a Google érvényes adatbiztonsági meghatározásait a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy linken találja.

Adatbiztonsági határozatok az Instagram használatáról és alkalmazásáról

A feldolgozásért felelős ebbe a weboldalba az Instagram szolgáltatás elemeit integrálta. Az Instagram olyan szolgáltató, melyet audiovizuális platformnak minősítettek, és a felhasználók számára lehetővé teszi fényképek és videók megosztását, valamint az ilyen adatok további terjesztését más szociális hálózatokon keresztül.

Az Instagram szolgáltatások üzemetető társasága az Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Ezen weboldal minden egyes oldalának megjelenítésekor, melyet a feldolgozásért felelős üzemeltet, és melyen az Instagram komponenseket (Insta gombot) integrálták, az internet böngésző az érintett személy információtechnológiai rendszerén a mindenkori Instagram komponensek segítségével automatikusan megbízza a böngészőt azzal, hogy a megfelelő komponenseket az Instagramról letöltse. Ennek a műszaki eljárásnak a keretein belül az Instagram tudomást szerez arról, hogy weboldalunk milyen konkrét aloldalait látogatja meg az érintett személy.

Amennyiben az érintett személy az Instagramon is be van jelentkezve, az Instagram weboldalunk az érintett személy által történt minden megjelenítésével és a weboldalunkon való mindenkori tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy milyen konkrét alolalakat látogatott meg a felhasználó. Ezeket az információkat az Instagram komponens gyűjti össze, és az Instagram az érintett személy mindenkori Instagram felhasználói fiókjához rendeli hozzá. Amennyiben az érintett személy a weboldalunkon integrált Instagram gombot működésbe hozza, az azon keresztül átvitt adatokat és információkat a személyes Instagram felhasználói fiókhoz rendeli hozzá, és az Instagram tárolja és feldolgozza.

Az Instagram az Instagram komponenseken keresztül mindig információt kap arról, hogy az érintett személy a weboldalunkat meglátogatta, ha az érintett személy a megjelenítés időpontjában a Instagramban is be van jelentkezve, ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy az Instagram komponensre rákattint vagy sem. Amennyiben az ilyen információk átadása az Instagram felé az érintett személy által nem kívánatos, akkor ezt a továbbítást úgy akadályozhat meg, hogy weboldalunk megjelenítése előtt kilép az Instagram felhasználói fiókjából.

További információkat és az Instagram érvényes adatbiztonsági meghatározásait a https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy linken találja.

Adatbiztonsági határozatok a LinkedIn használatáról és alkalmazásáról

A feldolgozásért felelős ebbe a weboldalba a LinkedIn Corporation komponensek elemeit integrálta. A LinkedIn egy internetalapú szociális hálózat, mely a felhasználókkal való kapcsolatteremtést a meglévő üzleti kapcsolatokon keresztül, valamint új üzleti kapcsolatok megkötésén keresztül teszi lehetővé. Több mint 400 millió regisztrált személy használja a LinkedIn-t több mint 200 országban. Ezáltal a LinkedIn jelenleg a legnagyobb plattform üzleti kapcsolatok céljából és a legtöbbet látogatott weboldal a világon.

A LinkedIn üzemeltető társasága a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Adatbiztonsági ügyekben az USA-n kívül a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland illetékes.

Weboldalunk minden egyes lehívásakor, melyet LinkedIn elemekkel (LinkedIn bővítménnyel) láttak el, ezeket az elemeket azzal bízza meg, hogy az érintett személy által használt böngésző a LinkedIn komponensek megfelelő megjelenítését letöltse. További információkat a LinkedIn bővítménnyel kapcsolatban a https://developer.linkedin.com/plugins hivatkozás alatt talál. Ennek a műszaki eljárásnak a keretein belül a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy weboldalunk milyen konkrét aloldalait látogatja meg az érintett személy.

Amennyiben az érintett személy a LinkedIn-be is be van jelentkezve, a LinkedIn a weboldalunk az érintett személy által történt minden megjelenítésével és a weboldalunkon való mindenkori tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy weboldalunk milyen konkrét aloldalait látogatta meg a felhasználó. Ezeket az információkat a LinkedIn komponens gyűjti össze, és a LinkedIn az érintett személy mindenkori LinkedIn felhasználói fiókjához rendeli hozzá. Amennyiben az érintett személy a weboldalunkon integrált LinkedIn gombot bekapcsolja, és ezáltal a Linkedin ezt az információt az érintett személy LinkedIn személyes felhasználói fiókjához rendeli hozzá, és ezeket a személyes adatokat eltárolja.

A LinkedIn a LinkedIn komponenseken keresztül mindig információt kap arról, hogy az érintett személy a weboldalunkat meglátogatta, ha az érintett személy a megjelenítés időpontjában a LinkedIn-be is be van jelentkezve, ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy a LinkedIn komponensre rákattint vagy sem. Amennyiben az ilyen információk átadása a LinkedIn felé az érintett személy által nem kívánatos, akkor ezt a továbbítást úgy akadályozhat meg, hogy weboldalunk megjelenítése előtt kilép a LinkedIn felhasználói fiókjából.

A LinkedIn a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls hivatkozáson lehetőséget biztosít arra, hogy e-mail üzeneteket, SMS híreket és célzott hirdetéseket mondjon le, valamint a hirdetés beállításait kezelje. A LinkedIn továbbá olyan partnereket használ, mint a Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua und Lotame, melyek sütiket helyezhetnek el. Az ilyen sütiket a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy linken lehet elutasítani. A LinkedIn érvényes adatbiztonsági meghatározásait a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen töltheti le. A LinkedIn sütik irányelveit a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy linken töltheti le.

Adatbiztonsági határozatok a Twitter használatáról és alkalmazásáról

A feldolgozásért felelős ebbe a weboldalba a Twitter komponensek elemeit integrálta. A Twitter többnyelvű, nyilvánosan hozzáférhető mikroblog szolgáltató, melyen a felhasználók úgynevezett tweet-eket, azaz olyan rövid üzeneteket osztanak meg, melyeket 140 karakterre korlátoznak, hoznak nyilvánosságra és terjesztenek. Ezek a rövid hírek bárki, tehát a Twitteren be sem jelentkezett személyek számára is elérhetők. A tweet-ek a mindenkori felhasználók úgynevezett követőinek jelenik meg. A követők más Twitter felhasználók, akik egy felhasználó tweet-jeit követik. A Twitter lehetővé teszi továbbá a kettős kereszt, hivatkozások vagy visszatweet-elések segítségével az, hogy széles közönséget érjen el.

A Twitter üzemeltető társasága a Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Ezen weboldal minden egyes oldalának megjelenítésekor, melyet a feldolgozásért felelős üzemeltet, és melyen az Twitter komponenseket (Twitter gombot) integrálták, az internet böngésző az érintett személy információtechnológiai rendszerén a mindenkori Twitter komponensek segítségével automatikusan megbízza a böngészőt azzal, hogy a megfelelő komponenseket a Twitter-ről letöltse. A Twitter gombbal kapcsolatos további információkat a https://about.twitter.com/de/resources/buttons linken tölthet le. Ennek a műszaki eljárásnak a keretein belül a Twitter tudomást szerez arról, hogy weboldalunk milyen konkrét aloldalait látogatja meg az érintett személy. A Twitter komponensek integrációjának célja, hogy felhasználóinknak a jelen weboldal tartalmának további feldolgozását elehtővé tegye, ezt a weboldalt a digitális világban ismertté tegye, és a látogatói létszámot növelje.

Amennyiben az érintett személy a Twitter-be is be van jelentkezve, a Twitter a weboldalunk az érintett személy által történt minden megjelenítésével és a weboldalunkon való mindenkori tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy weboldalunk milyen konkrét aloldalait látogatta meg a felhasználó. Ezeket az információkat a Twitter komponens gyűjti össze, és a Twitter az érintett személy mindenkori Twitter felhasználói fiókjához rendeli hozzá. Amennyiben az érintett személy a weboldalunkon integrált Twitter gombot működésbe hozza, az azon keresztül átvitt adatokat és információkat a személyes Twitter felhasználói fiókhoz rendeli hozzá, és az Twitter tárolja és feldolgozza.

A Twitter a Twitter komponenseken keresztül mindig információt kap arról, hogy az érintett személy a weboldalunkat meglátogatta, ha az érintett személy a megjelenítés időpontjában a Twitter-be is be van jelentkezve, ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy a Twitter komponensre rákattint vagy sem. Amennyiben az ilyen információk átadása a Twitter felé az érintett személy által nem kívánatos, akkor ezt a továbbítást úgy akadályozhat meg, hogy weboldalunk megjelenítése előtt kilép a Twitter felhasználói fiókjából.

A Twitter érvényes adatbiztonsági meghatározásait https://twitter.com/privacy címen töltheti le.

Adatbiztonsági határozatok a Xing használatáról és alkalmazásáról

A feldolgozásért felelős ebbe a weboldalba a Xing komponensek elemeit integrálta. A Xing egy internetalapú szociális hálózat, mely a felhasználókkal való kapcsolatteremtést a meglévő üzleti kapcsolatokon keresztül, valamint új üzleti kapcsolatok megkötésén keresztül teszi lehetővé. Az egyes felhasználók a Xing-en személyes profilt rakhatnak le. A vállalkozások például vállalkozási profilokat hozhatnak létre vagy állásajánlatokat tehetnek közzé a Xing-en.

A Xing üzemeltető vállalkozása a XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

sEzen weboldal minden egyes oldalának megjelenítésekor, melyet a feldolgozásért felelős üzemeltet, és melyen a Xing komponenseket (Xing bővítményeket) integrálták, az internet böngésző az érintett személy információtechnológiai rendszerén a mindenkori Xing komponensek segítségével automatikusan megbízza a böngészőt azzal, hogy a megfelelő komponenseket a Xing-ről letöltse. További információkat a Xing bővítménnyel kapcsolatban a https://dev.xing.com/plugins hivatkozás alatt talál. Ennek a műszaki eljárásnak a keretein belül a Xing tudomást szerez arról, hogy weboldalunk milyen konkrét aloldalait látogatja meg az érintett személy.

Amennyiben az érintett személy a Xing-be is be van jelentkezve, a Xing a weboldalunk az érintett személy által történt minden megjelenítésével és a weboldalunkon való mindenkori tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy weboldalunk milyen konkrét aloldalait látogatta meg a felhasználó. Ezeket az információkat a Xing komponens gyűjti össze, és a Xing az érintett személy mindenkori Xing felhasználói fiókjához rendeli hozzá. Amennyiben az érintett személy a weboldalunkon integrált Xing gombot bekapcsolja, például a „Megosztás” gombot, és ezáltal a Xing ezt az információt az érintett személy Xing személyes felhasználói fiókjához rendeli hozzá, és ezeket a személyes adatokat eltárolja.

A Xing a Xing komponenseken keresztül mindig információt kap arról, hogy az érintett személy a weboldalunkat meglátogatta, ha az érintett személy a megjelenítés időpontjában a Xing-be is be van jelentkezve, ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy a Xing komponensre rákattint vagy sem. Amennyiben az ilyen információk átadása a Xing felé az érintett személy által nem kívánatos, akkor ezt a továbbítást úgy akadályozhat meg, hogy weboldalunk megjelenítése előtt kilép a Xing felhasználói fiókjából.

A Xing által közzétett adatbiztonsági meghatározásokat, melyeket a https://www.xing.com/privacy link alatt tölthet le, tájékoztatást ad a Xing részéről a személyes adatok rögzítéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. A Xing továbbá a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection hivatkozás alatt adatbiztonsági tudnivalókat tett közzé a XING-megosztás gombbal összefüggésben.

Adatbiztonsági határozatok a YouTube használatáról és alkalmazásáról

A feldolgozásért felelős ebbe a weboldalba a YouTube komponensek elemeit integrálta. A YouTube egy internetes videomegosztó portál, mely a videókat megosztók számára lehetővé teszi, hogy videoklipeket díjmentesen állítsanak be, és más felhasználóknak ezek szintén díjmentes megtekintését, értékelését és kommentálását lehetővé teszi. A YouTube minden fajta videó publikálását lehetővé teszi, mely miatt teljes filmek és televíziós adások, de zenei videók, filmelőzetesek vagy a felhasználók által maguk készített videók is letölthetők az internetes portálon.

A YouTube üzemeltető társasága a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA leányvállalata.

Ezen weboldal minden egyes oldalának megjelenítésekor, melyet a feldolgozásért felelős üzemeltet, és melyen az YouTube komponenseket (YouTube videót) integrálták, az internet böngésző az érintett személy információtechnológiai rendszerén a mindenkori YouTube komponensek segítségével automatikusan megbízza a böngészőt azzal, hogy a megfelelő komponenseket a YouTube-ról letöltse. A YouTube-bal kapcsolatos további információkat a https://www.youtube.com/yt/about hivatkozáson töltheti le. Ennek a műszaki eljárásnak a keretein belül a YouTube és a Google tudomást szerez arról, hogy weboldalunk milyen konkrét aloldalait látogatja meg az érintett személy.

Amennyiben az érintett személy a YouTube-on is be van jelentkezve, a YouTube az olyan aloldal megjelenítésekor, mely YouTube videót is tartalmaz, felismeri, milyen konkrét aloldalakat látogat meg az érintett személy weboldalunkon. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjti össze, és az érintett személy mindenkori YouTube felhasználói fiókjához rendeli hozzá.

A YouTube és a Google a YouTube komponenseken keresztül mindig információt kap arról, hogy az érintett személy a weboldalunkat meglátogatta, ha az érintett személy a megjelenítés időpontjában a YouTube-ba is be van jelentkezve, ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy egy YouTube videóra rákattint vagy sem. Amennyiben az ilyen információk átadása a YouTube és a Google felé az érintett személy által nem kívánatos, akkor ezt a továbbítást úgy akadályozhat meg, hogy weboldalunk megjelenítése előtt kilép a YouTube felhasználói fiókjából.

A YouTube által közzétett adatbiztonsági meghatározásokat, melyeket a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy link alatt tölthet le, tájékoztatást ad a YouTube és a Google részéről a személyes adatok rögzítéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

Facebook remarketing használata

A weboldal a Facebook Inc. („Facebook”) „Custom Audiences” remarketing funkcióját használja. Ez a funkció azt a célt szolgálja, hogy a weboldal látogatói a látogatás keretein belül a Facebook szociális háló érdekeltségébe tartozó hirdetéseit („Facebook-Ads”) bemutassa. Ehhez ezen a weboldalon a facebook remarketing címkéjét implementáltuk. Ezen a címkén keresztül a weboldal látogatásakor közvetlen kapcsolat alakul ki a facebook szerveréhez. Ennek során a facebook szervernek közvetíti, hogy ezt a weboldalt meglátogatta, és a facebook ezt az információt az ön személyes facebook felhasználói fiókjához rendeli hozzá. Az adatok facebook részéről történő rögzítésével és felhasználásával kapcsolatos közelebbi információkat, valamint az ön ezzel kapcsolatos jogait és lehetőségeit a magánszférájának védelmével kapcsolatban a facebook adatbiztonsági tudnivalói között találja: https://www.facebook.com/about/privacy.

Alternatívaként a „Custom Audiences“ remarketing funkciót a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ linken deaktiválhatja. Ehhez a facebookon be kell jelentkeznie.

Fizetési mód: Adatbiztonsági tudnivalók a PayPalhoz, mint fizetési módhoz

A feldolgozásért felelős ebbe a weboldalba a PayPal komponensek elemeit integrálta. A PayPal online fizetési szolgáltató. A kifizetéseket az úgynevezett PayPal számlákon keresztül bonyolítják le, mely virtuális magán- és üzleti számlákat jelent. Továbbá a PayPal esetében lehetőség van arra, hogy a virtuális fizetéseket hitelkártyán keresztül bonyolítsa le, ha a felhasználó nem rendelkezik PayPal számlával. A PayPal számlát az e-mail címen keresztül lehet vezetni, ami miatt nem létezik klasszikus bankszámlaszám. A PayPal lehetővé teszi, hogy harmadik fél részére az online fizetéseket elindítsuk vagy akár fizetéseket fogadjunk. A PayPal továbbá vagyonkezelési funkciókat is vállal, és vásárlóvédelmi szolgáltatásokat biztosít.

A PayPal európai üzemeltető társasága a PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Amennyiben az érintett személy a megrendelési folyamat során online üzletünkben fizetési módként a „PayPal”-t választja, az érintett személy adatait automatikusan megküldjük a PayPal-nak. Ennek a fizetési opciónak a kiválasztásával az érintett személy hozzájárul ahhoz, hogy a fizetés lebonyolításához szükséges személyes adatokat megküldjük.

A PayPal-nak átadott személyes adatok kapcsán általában a keresztnévről, vezetéknévről, címről, e-mailcímről, IP-címről, telefonszámról, mobiltelefonszámról vagy más olyan adatokról van szó, melyek a fizetés lebonyolításához szükségesek. Az értékesítési szerződés lebonyolításához olyan személyes adatokra is szükség van, melyek a mindenkori megrendeléssel vannak kapcsolatban.

Ezen az adatok átadásának célja a fizetés lebonyolítása és a csalás megelőzése. A feldolgozásért felelős a PayPal-nak személyes adatokat különösen akkor ad át, ha jogos érdeke fűződik az átadáshoz. A PayPal és a feldolgozásért felelős között cserélt személyes adatokat a PayPal adott körülmények között gazdasági tájékoztató ügynökségeknek adja át. Ennek az átadásnak a célja az személyazonosság és a fizetőképesség ellenőrzése.

A PayPal a személyes adatokat adott esetben kapcsolt vállalkozásoknak és szolgáltatások nyújtójának vagy alvállalkozóknak adja tovább, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges vagy az adatokat megbízás alapján kell feldolgoznia.

Az érintett személynek lehetősége van arra, hogy a beleegyezést a személyes adatok kezelésébe a PayPal felé bármikor visszavonja. A visszavonás nem hat ki azokra a személyes adatokra, melyeket a (szerződés szerinti) fizetés lebonyolításához feltétlenül fel kell dolgoznia, fel kell használnia vagy át kell adnia.

A PayPal érvényes adatbiztonsági meghatározásait a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full linken töltheti le.
Adatbiztonsági meghatározások a Microsoft Bing Ads használatához
A Microsoft Bing Ads ajánlatát arra a célra használjuk, hogy a reklámeszközök segítségével külső weboldalakon vonzó kínálatainkra felhívjuk figyelmét. A reklámkampányok adataival kapcsolatban tudjuk lemérni, milyen sikeresek az egyes reklámintézkedések. Így azt az érdeket képviseljük, hogy Önnek olyan reklámot jelenítsünk meg, mely az Ön számára érdekes, weboldalunk vonzó mivoltát az ön érdekében fokozzuk, és fair számításokat érjünk el reklámköltségeinkkel kapcsolatban. Ezen adatok feldolgozásához az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. old. 1. bek. f pontja biztosít jogalapot.
Ezeket a reklámeszközöket a Microsoft a megfelelő szervereken keresztül szolgáltatja. Ehhez olyan sütiket használunk, melyek segítségével a siker mérésének bizonyos paramétereit, mint a hirdetések vagy kattintások megjelenítése a felhasználók részéről, mérhető. Amennyiben ön a Bing-en keresztül eljut weboldalunkra, a Bing Ads sütit tárol el a számítógépén. Ezek a sütik 30 nap után általában érvényüket vesztik, és nem a személy azonosítására szolgálnak. Ezekhez a sütikhez általában elemzési értékként az unique süti ID-t, az Ad megnyomásának számát helyezésenként (gyakroiságot), az utolsó lenyomást (post-view konverziók esetében releváns), valamint az opt-out információkat (annak megjelölését, hogy a felhasználó már nem szeretné, ha többször kapcsolatba lépnénk vele) tárolja el.
Ezek a sütik a Microsoft számára lehetővé teszik, hogy internet böngészőjüket újból felismerjék. Amennyiben a felhasználó a Bing Ads ügyfelek weboldalának bizonyos oldalait látogatja meg, és a számítógépén tárolt süti még nem járt le, a Microsoft és az ügyfél felismerhetik, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott, és erre az oldalra átirányították. Minden Bing Ads ügyfélhez más-más sütit rendelnek hozzá. A sütiket így nem lehet a Bing Ads ügyfelek weboldalain keresztül követni. Mi magunk a megnevezett reklámintézkedések során nem rögzítünk és nem dolgozunk föl személyes adatokat. Nekünk a Microsoft csak statisztikai kiértékelés céljára bocsát rendelkezésre adatokat. Ezeknek a kiértékeléseknek a segítségével tudjuk meghatározni, hogy az alkalmazott reklámintézkedések közül melyek különösen hatékonyak. További információkat a reklámok használatáról nem kapunk, különösen nem tudjuk a felhasználót ezen információk alapján beazonosítani.

Az alkalmazott marketing eszközök alapját az ön böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Microsoft szerverével. Nincs hatásunk az adatok terjedelmére és további felhasználására, melyeket a Microsoft ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával rögzít, és önt a mi ismeretanyagunknak megfelelően tájékoztatjuk: A Bing Ads bekapcsolásával a Microsoft azt az információt kapja, hogy ön a mi interneten való megjelenésünk megfelelő részét jelenítette meg vagy az egyik hirdetésünkre kattintott. Amennyiben a Microsoft valamelyik szolgáltatásánál regisztrált, akkor a Microsoft a látogatást az ön felhasználói fiókjához rendelheti hozzá. Ha ön nem regisztrált a Microsoftnál, ill. nem jelentkezett be, akkor is lehetőség van arra, hogy a szolgáltató az ön IP-címét megszerezze és tárolja.
Ebben a tracking eljárásban való részvételét különböző módokon akadályozhatja meg:

a böngésző szoftverének megfelelő beállításával, különösen a harmadik fél által elhelyezett sütik tiltása vezet ahhoz, hogy harmadik fél hirdetéseit nem kapja meg
a Bing Ads személyre szabott hirdetéseinek deaktiválásával az opt-out sütik elhelyezésével: https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen, ugyanakkor ez a beállítás törlődik, ha a sütijeit törli
az érdeklődési körének megfelelő szolgáltatói hirdetések deaktiválásával, „Az Ad-ekről” önszabályozási kampány részeként a következő linken keresztül: https://www.aboutads.info/choices, ugyanakkor ez a beállítás törlődik, ha a sütijeit törli
Alternatívaként ellátogathat a Network Advertising Initiative (NAI) weboldalra a: https://www.networkadvertising.org címen.
Az adatbiztonsággal kapcsolatos további információkat a Bing Ad-ek esetében itt talál: https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/user-safety-and-privacy-policies, valamint itt találja a Microsoft általános adatbiztonsági információit: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
A Microsoft elfogadta az EU-US Privaci Shield-et: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Adatbiztonsági információk az Aumago Discover használatához

Az Aumago Kft-vel, a webelemzés egyik szolgáltatójával dolgozunk együtt, és marketing célcsoportokat állítunk össze. Az Aumago úgynevezett sütiket, egy szöveges fájlt használ, mely számítógépe böngészőjében van, és anonim felhasználói adatokat rögzít/tartalmaz. Ezekből az adatokból anonim eljárás során felhasználói profilokat lehet létrehozni. Ugyanakkor személyes adatok rögzítésére nem kerül sor. Amennyben az IP-címét rögzítették, ezeket az utolsó számcsoport törlésével teszik anonimmá, és nem tárolják együtt a sütivel. A sütik esetében vagy Aumago sütikről vagy a szolgáltatók sütijeiről van szó, melyeket az Aumago kezel, mint pl. a krux digital Inc., Google Inc. stb. A felhasználó a sütiket bármikor közvetlenül törölheti a böngészőjéből. Az Aumago ezeket az adatokat arra használja, hogy a weboldal használatát a látogatók részéről kiértékelje, és felhasználás-alapú online reklám (OBA) céljára felhasználja.

Adatbiztonsági információk a Hotjar használatához

A Hotjar-t arra használjuk, hogy felhasználóink igényét jobban megértsük, és a kínálatot ezen a weboldalon optimalizáljuk. A Hotjar technológia segítségével jobban megérthetjük felhasználóink tapasztalatait (pl. a felhasználók mennyi időt milyen oldalakon töltenek, milyen linkekre kattintanak rá, mit szeretnek és mit nem stb.), és ez abban segít nekünk, hogy kínálatunk a felhasználók visszajelzése szerint alakuljon. A Hotjar sütik és egyéb technológiák segítségével dolgozik annak érdekében, hogy információt szerezzen a felhasználók magatartásáról és végberendezéseikről (különösen a berendezés IP-címéről (csak anonimmá tett formában rögzítik és tárolják), a képernyő nagyságáról, az eszköz típusáról (Unique Device Idetifiers), információt kapjon a használt böngészőről, a telephelyről (csak ország), a weboldal megjelenítésekor előnyben részesített nyelvről). A Hotjar ezeket az információkat pszeudonimizált felhasználói profilként tárolja. Az információkat sem a Hotjar, sem mi nem használjuk az egyes felhasználók azonosítására, és nem kapcsoljuk össze további adatokkal az egyes felhasználókkal kapcsolatban. További információkat a Hotjar adatbiztonsági nyilatkozatában talál. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.
Tiltakozhat ennek a felhasználói profilnak a tárolása, és a honlapunkon történt látogatásával kapcsolatos információk Hotjar részéről, valamint a Hotjar Tracking sütik elhelyezése ellen más weboldalakon tiltakozhat, ha ide kattint: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Adatbiztonsági információk a LivePerson használatához

Ez a weboldal a LivePerson weboldalba integrált chat technológiáját alkalmazza. A LivePerson masszív biztonsági intézkedésekkel rendelkezik, melye több biztonsági követelményt teljesít, sőt meg is haladja azokat, beleértve a GDPR betartását is. A LivePerson-nel és a GDPR-ral kapcsolatos további információkat a GDPR forrásoldalán talál: https://www.liveperson.com/policies/gdpr-data-privacy.

11 Illetékes adatbiztonsági felügyelő hatóság

National Authority for Data Protection and Freedom of Information

Dr. Attila Peterfalvi

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

1125 Budapest
Magyarország

Telefon: +36 (0) 1 391 1400
Telefax: +36 (0) 1 391 1410
E-mail: privacy@naih.hu

12 Az adatbiztonsági meghatározásokkal kapcsolatos változások

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy biztonsági és adatvédelmi határozatunkat módosítsuk, amennyiben az a műszaki fejlődés miatt szükséges. Ezekben az esetekben a tudnivalókat is igazítjuk az adatbiztonságnak megfelelően. Kérjük, mindig vegye figyelembe adatbiztonsági nyilatkozatunk éppen aktuális verzióját.

(2018/05)