Az "adventi nyereményjáték" sorozat szabályzata

   

1. A játék szervezője

Az „ adventi nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték sorozat (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Bott Hungária Kft., (3283 Tarnazsadány, Klingler Klaus út 21.) cégjegyzékszám: 10-09-020032 továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek

Olyan 16. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

A Facebook a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget.

A promóciónkat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi.

3. A Játék időtartama

Az 1. Játék 2023. 12.03. napján kezdődik és 2022. 12.09. napjáig tart.

A 2. Játék 2023. 12.10. napján kezdődik és 2022. 12.16. napjáig tart.

A 3. Játék 2023. 12.17. napján kezdődik és 2022. 12.23. napjáig tart.

4. A Játék definíciója és menete

A játék időtartama alatt az Bott Hungária Kft. Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ bott.hu/)

az aktuális  adventi nyereményjátékkal kapcsolatos posztot kell kedvelniük Játékosoknak.

Azon Játékosok, akik teljesítik a feladatot, azok részt vehetnek a játékban.

A Játékosok közül a Szervező kihirdet 1 db nyertest.

A Játékosok a játékfeltételének elvégzésével egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a Bott Hungária Kft. döntése szerint a Facebook oldalán.

5. A nyeremény meghatározása és felosztása

A Játék során kisorsolásra kerül 1 db Játékos, az alábbi időpontban: 12.09; 12.16; 12.24.

A nyertest a random.org oldal segítségével sorsolja ki a Lebonyolító.

A nyertes nyereménye nem más, mint egy bott VARIO CASE koffer.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy csak azok játszhatnak, akik a nyereményt személyesen áttudják venni

(3283 Tarnazsadány, Klingler Klaus út 21.)!

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a játék regisztrálásának időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő (nyereményjáték posztját kedvelő).

Kiértesítés

A nyertest a nyereményjáték posztjában, hozzászólás formájában értesíti a Szervező a játék lezárása után, az alábbi időpontban: 2023.12.09; 12.16; 12.24. A nyertesnek privát üzenetben kell a Lebonyolító számára megírnia az e-mail címét, ezt követően a Szervező már e-mail formájában kommunikál a Nyertessel. A nyertes 15 napon belül jelentkezhet a nyereményéért, ennek lejárta után Szervező köteles pótnyertest hirdetni.

6. Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A nyeremény készpénzre nem válthatók.

 

7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A kisorsolt nyertes alábbi adatai kerülnek rögzítésre: Játékos neve, e-mail címe, telefonszáma.

A regisztráláskor szerzett adatokat vagy azok egy részét a Bott Hungária Kft. a Játékos külön hozzájárulása nélkül is átadhatja a Játékot eseti jelleggel vagy folyamatosan támogató jogi személy vagy egyéb szervezet számára, feltéve, hogy erről az adott játékra történő regisztráció befejezését megelőzően a Játékost az adattovábbítás címzettjének megjelölésével tájékoztatja.

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertes, pótnyertes értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A Játékban részt vevő Játékosok a poszt kedvelésével automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját, valamint tudomásul veszik, hogy:

az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a válasz beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg; a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja; amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint a játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyereményjáték Szervezője vállalja

A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével az info@bott.hu e-mail címre,

vagy a Szervező címére küldött postai levélben.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Tarnazsadány 2023. november 28.